Editor: ICGC
7a edició: gener 2023
ISBN: 978-84-19326-82-9

El Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000 en relleu recobreix tota la superfície de Catalunya en un únic full i representa el territori mitjançant cartografia que conté informació topogràfica i batimètrica.

Aquest mapa és un document cartogràfic de referència útil per al desenvolupament de la planificació territorial, d’activitats tècniques, de gestió, de divulgació i de lleure, de gran abast.

Les dades del mapa mostren informació relativa a elements orogràfics i vèrtexs, hidrografia, límits administratius, coberta vegetal, comunicacions, construccions i instal·lacions, i elements del litoral i fons marí.

Mapa és elaborat digitalment a partir de la generalització de bases cartogràfiques i informació pròpia de l’ICGC; informació actualitzada el gener de 2023. Per a la xarxa viària s’ha utilitzat informació facilitada pel Ministerio de Fomento i per la Direcció General de Carreteres. La batimetria s’ha extret de la cartografia de l’Instituto Hidrogeográfico de la Marina.

Sistema geodèsic de referència usat és ETRS89 (el·lipsoide GRS 80). Projecció cartogràfica UTM 31 nord.