Avis Legal

  1. Responsabilitat de l’ús de la web per part de l’usuari de protecciodades@icgc.cat.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions o dels perjudicis que pugui causar per l’ús de la web, quedant el titular d’aquesta web, és a dir, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), exonerat de qualsevol responsabilitat que se’n derivi per les accions de l’usuari.

L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular d’aquesta web basat en la incorrecta utilització per part de l’usuari d’aquesta web. En el seu cas, l’usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que es derivin de possibles reclamacions o accions legals.

  1. Responsabilitat del funcionament de la web

El titular d’aquesta web exclou tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions motivats per causes alienes al titular d’aquesta web.

Tanmateix, el titular d’aquesta web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos d’aquest sistema electrònic motivats per deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o d’internet, i també dels mals causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control del titular d’aquesta web.

El titular d’aquesta web està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l’accessibilitat a aquesta web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

  1. Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en aquesta web poden conduir a l’usuari a altres web gestionades per tercers.

El titular d’aquesta web declina qualsevol responsabilitat respecte la informació inclosa fora de la seva web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular d’aquesta web queda exonerat, per tant, de tota responsabilitat del correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’ells, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la qual es pugui accedir, i també dels perjudicis que pogués experimentar l’usuari en virtut de la informació continguda en la web enllaçada.

Aviso legal

  1. Responsabilidad del uso de la web por parte del usuario de protecciodades@icgc.cat.

El usuario es el único responsable de las infracciones o de los perjuicios que pueda causar por el uso de la web, quedando el titular de esta web, es decir, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), exonerado de cualquier responsabilidad que se derive por las acciones del usuario.

El usuario es el único responsable delante cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra el titular de esta web basada en el incorrecto uso por parte del usuario de esta web. En su caso, el usuario asumirá los costes y las indemnizaciones que se deriven de posibles reclamaciones o acciones legales.

  1. Responsabilidad del funcionamiento de la web

El titular d’aquesta web exclou tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions motivats per causes alienes al titular d’aquesta web.

Asimismo, el titular de esta web también excluye cualquier responsabilidad derivada por retrasos o bloqueos de este sistema electrónico motivados por deficiencias o sobrecarga de las líneas telefónicas o de internet, así como de los males causados por terceras personas por intromisiones ilegítimas fuera del control del titular de esta web.

El titular de esta web está facultado para suspender temporalmente, sin previo aviso, la accesibilidad a esta web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.

  1. Responsabilidad por enlaces

Los enlaces o links contenidos en esta web pueden conducir al usuario a otras web gestionadas por terceros.

El titular de esta web declina cualquier responsabilidad respecto a la información incluida fuera de su web, ya que la función de los enlaces que aparecen es únicamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en concreto.

El titular de esta web queda exonerado, por lo tanto, de toda responsabilidad del correcto funcionamiento de estos enlaces, del resultado obtenido a través de ellos, de la veracidad y legalidad del contenido o información a la que se pueda acceder, así como de los perjuicios que pudiera experimentar el usuario en virtud de la información contenida en la web enlazada.

Legal notice

  1. Liability for the use of the website by the user of protecciodades@icgc.cat.

The user is solely liable for any infringements or damage that he or she may cause through the use of the website, and the owner of this website, that is to say, the Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), is exempted from any liability that may derive from the actions of the user.

The user is solely liable for any judicial or extrajudicial claim or action brought by third parties against the owner of this website based on the incorrect use of this website by the user. In such an event, the user shall be responsible for the costs and the damages that may derive from possible legal claims or actions.

  1. Liability for the operation of the website

The owner of this website shall not be liable for any interference, omissions, interruptions, computer viruses, telephone breakdowns or disconnections that may occur due to circumstances beyond the control of the owner of this website.

Furthermore, the owner of this website shall not be liable for any delays in or blockages of this electronic system caused by deficiencies in or overloading of the telephone lines or the Internet, or for any damage caused by third parties through unauthorized interference beyond the control of the owner of this website.

The owner of this website reserves the right to temporarily suspend access to this website without prior notice, in order to carry out operations concerned with the maintenance, repair, updating or improvement of the website.

  1. Liability for links

The links contained on this website may lead the user to other websites managed by third parties.

The owner of this website shall not be liable for the information provided by these links, since the function of the links that appear is solely to inform the user of the existence of other sources of information about a specific subject.

Therefore, the owner of this website is exempted from any liability for the correct operation of these links, for the result obtained through them, for the veracity and legality of the content or information that may be accessed, and also for any harm that may be caused to the user by the information contained in the website to which he or she has been directed.