Data: 9 d’octubre de 2018
Lloc: Barcelona

L’ICGC ha reproduït el mapa Regions i comarques, octubre 1936 per encàrrec de la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i el mes d’octubre el director de l’Institut va lliurar el document a l’Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’aquest ens públic.

El mapa original forma part del fons cartogràfic de la Cartoteca de Catalunya (ICGC) i es troba disponible a la Cartoteca digital.

Es tracta d’un cartell de propaganda publicat per la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya el 1936 per a la difusió de la nova divisió territorial de Catalunya. Fou dissenyat pel cartellista Lau i imprès per I. G. Seix i Barral, empresa de Barcelona col·lectivitit­zada.

A través de la Cartoteca de Catalunya l’Institut posa a disposició dels usuaris i ciutadans de tot el món el seu fons històric de cartografia, de llibres, de fotogra­fies i de documents diversos amb el benentès que com a institució pública que som hem de vetllar i alhora difondre el patrimoni cultural del nostre país que ens és afí.