El 22 de març es va presentar a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el llibre “Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona”, coeditat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aquest llibre recull les ponències presentades a les Jornades d’història de la cartografia de Barcelona, celebrades el maig de 2010, com a fruit de la col·laboració entre les dues institucions ja mencionades.

Així, doncs, en el llibre es presenten la intervenció de deu especialistes de procedència diferent, les quals han permès l’aprofundi­ment en diversos aspectes del patrimoni cartogràfic de Barcelona, acumulat des del segle XVI fins al segle XX.

S’hi aborda el canvi en el procés d’elaboració dels mapes, i el fet que els resultats d’aques-ta elaboració varien segons quines siguin les motivacions que els porten a la seva elaboració. Essent la interrelació d’aquestes diferents visions la clau d’un progrés històric.